تونیک گیاهی وارگانیک ضدریزش مو

تونیک گیاهی وارگانیک ضدریزش مو

گروه طب سنتی وفعال درواحد تحقیق وتوسعه شرکت فراآراگسترترنج بابرند وعلامت تجاری آرامینا وبابهره گیری ازبیست سال تجربه درخصوص تولید فرآوردهای طب سنتی وتخصص گیاهی بی نظیر خود لوسیون گیاهی تقویت کننده وضدریزش موی سررابرای کسانی که ازریزش موی سر رنج می برند تهیه وتولید نموده است.
این لوسیون ارگانیک حاوی گیاهان مورد، میوه مورد ،آمله، روغن گل محمدی و… بوده که موجب تقویت و رشد و نمو پیاز مو می شود .فرمولاسیون گیاهی این لوسیون ارگانیک تاثیر بسزایی درترمیم وتغذیه فولیکولهای موداشته وبرای جلوگیری ازریزش وکم پشتی موهاخصوصادرمواردریزش ارثی ،ریزش سکه ای وغیره بشدت مفید می باشد.ازاینرو به گونه ای فرموله شده است تابه افزایش رشدموهای جدیدکمک نماید.
این فرمول انحصاری ارگانیک اولین وبهترین انتخاب درمانی برای پیشگیری ازریزش مووکمک به رشد مجدد مواست.

خصوصیات:

  1. جلوگیری ازریزش ودرمان کم پشتی مو
  2. تقویت ورشدونموپیازمو
  3. ترمیم وتغذیه فولیکولهای مو
  4. درمان ریزش سکه ای وارثی مو
  5. مناسب برای انواع موها
  6. مغذی

اطلاعات بیشتر